Terms of Use of the Website

Terms of use of the Website (DSA)
Sitek Guitar Electronics
Computer Service Provider

Sitek Guitar Electronics, available at https://www.sitek.rocks is operated by:

ANDRZEJ ARTUR SITEK, an entrepreneur running a business under the business name Sitek Engineering - Andrzej Sitek, entered into the Central Register and Information on Economic Activity kept by the minister competent for economy and keeping the Central Register and Information on Economic Activity, European Union VAT Identification Number PL7411926197, REGON (National Official Business Register number) 380199990, ul. Stanisława Filipkowskiego 15/16, 81-578 Gdynia, Poland

Envelope Open Text Point of contact

To contact us, you can use the following forms of electronic communication:

 • email: hello@sitek.rocks
 • contact form available at: https://www.sitek.rocks/contact/

In addition to electronic forms of communication, you can also contact us by phone at:
+48 606 654 722

Earth Europe Language of communication

You can contact us in the following languages:

 • Polish,
 • English.
Users Handling Complaints and Claims

Complaints and claims regarding the use of our service can be submitted via the Point of contact, whose details are provided at the beginning of these terms.

We consider complaints and claims within 14 days of their receipt.

Detailed complaint procedures are defined in other regulations. Links to these regulations are provided at the end of these terms, in the section: "Other Regulations and Policies".

Gears Technical Conditions

Proper use of the website requires meeting the following technical conditions:

 • an active email account,
 • a device with Internet access,
 • an Internet browser that supports JavaScript and cookies.
Shield Halved Privacy and Personal Data
The principles of personal data processing and the use of cookies are indicated in the privacy policy available at: https://www.sitek.rocks/privacy-policy/
File Contract Other Regulations and Policies
The use of our website and the services available within it are also subject to the following documents:
 • Terms and Conditions - https://www.sitek.rocks/terms-and-conditions/
 • Newsletter Terms and Conditions - https://www.sitek.rocks/terms-and-conditions/

These terms of use are a supplement to the documents mentioned above.

Terms of Use of the Website z dnia 28.04.2024.
Numer licencji nadanej przez Kreator Legal Geek: 59268d4a-de47-4772-95e2-4e10800f6b5e.
Warunki korzystania ze strony internetowej (DSA)
Sitek Guitar Electronics
Computer Usługodawca

Sklep internetowy Sitek Guitar Electronics, dostępny pod adresem https://www.sitek.rocks jest prowadzony przez:

ANDRZEJ ARTUR SITEK, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sitek Engineering - Andrzej Sitek, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7411926197, nr REGON 380199990, ul. Stanisława Filipkowskiego 15/16, 81-578 Gdynia

Envelope Open Text Punkt kontaktowy

W celu kontaktowania się z nami możesz skorzystać z następujących form komunikacji elektronicznej:

 • poczta elektroniczna: hello@sitek.rocks
 • formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://www.sitek.rocks/contact/

Niezależnie od form komunikacji elektronicznej – możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem:
+48 606 654 722

Earth Europe Język komunikacji

Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:

 • polski,
 • angielski.
Users Rozpatrywanie skarg i reklamacji

Reklamacje i skargi dotyczące korzystania ze strony internetowej mogą być składane za pośrednictwem Punktu Kontaktowego, którego dane wskazane są na początku niniejszych warunków.

Rozpatrujemy reklamacje i skargi w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

Szczegółowe procedury reklamacyjne określone zostały w pozostałych regulaminach. Odnośniki do regulaminów znajdują się na końcu tych warunków, w sekcji: "Inne regulaminy i polityki".

Gears Warunki techniczne

Dla prawidłowego korzystania ze strony internetowej konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

 • aktywne konto e-mail,
 • urządzenie z dostępem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.
Shield Halved Prywatność i dane osobowe
Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies wskazane są w polityce prywatności dostępnej pod adresem:
File Contract Inne regulaminy i polityki
Do korzystania z naszej strony internetowej i dostępnych w jej ramach usług zastosowanie mają również:
 • Regulamin sklepu - https://www.sitek.rocks/terms-and-conditions/
 • Regulamin newslettera - https://www.sitek.rocks/terms-and-conditions/

Te Warunki stanowią suplement do wskazanych wyżej dokumentów.

Warunki korzystania ze strony internetowej z dnia 28.04.2024.
Numer licencji nadanej przez Kreator Legal Geek: 59268d4a-de47-4772-95e2-4e10800f6b5e.