Account Terms & Conditions

1. Account Terms & Conditions in Polish
2. Account Terms & Conditions in English

1. Regulamin konta

w sklepie Sitek Guitar Electronics

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe
§ 7 Zastrzeżenia

§ 1 DEFINICJE

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Konto – uregulowana w Regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.
Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.).
Regulamin – niniejszy regulamin Konta.
Sklep – sklep internetowy Sitek Guitar Electronics prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.sitek.rocks
Sprzedawca – ANDRZEJ ARTUR SITEK, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sitek Engineering – Andrzej Sitek, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7411926197, nr REGON 380199990, ul. Stanisława Filipkowskiego 15/16, 81-578 Gdynia.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Stanisława Filipkowskiego 15/16, 81-578 Gdynia
 2. Adres e-mail: hello@sitek.rocks
 3. Telefon: +48 606 654 722

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
  • aktywne konto e-mail
  • urządzenie z dostępem do Internetu
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

§ 4 KONTO

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
 2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: hello@sitek.rocks, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§ 5 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail hello@sitek.rocks.
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 6 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania z Konta jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego jest prowadzenie Konta. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do prowadzenia Konta. Niepodanie danych oznacza, że Sprzedawca nie będzie mógł świadczyć usługi prowadzenia Konta.
 4. Dane Kupującego będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. Konto zostanie usunięte przez Kupującego lub Sprzedawcę na żądanie Kupującego
  2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z Kontem;
  3. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

  – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
 7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 7 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu.
 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
  1. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
  2. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
  3. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji Regulaminu.
 5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie Regulaminu co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy hello@sitek.rocks, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

………………………………………………………………………………………………..

2. Account Terms and Conditions

of Sitek Guitar Electronics

LIST OF CONTENTS
Section 1 Definitions
Section 2 Seller’s contact details
Section 3 Technical requirements
Section 4 Account
Section 5 Complaints
Section 6 Personal data
Section 7 Restrictions

Section 1 DEFINITIONS

Consumer – consumer in the meaning of Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on consumer rights, amending Council Directive 93/13/EEC and Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 85/577/EEC and Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council.
Account – a free-of-charge function of the Shop (service) which allows the Buyer to register his/her own individual account at the Shop and which is regulated by the present Terms and Conditions.
Buyer – any entity which registers an Account at the Shop and has its habitual residence in the European Union.
Shop – online shop Sitek Guitar Electronics maintained by the Seller at https://www.sitek.rocks directed to Buyers.
Seller – ANDRZEJ ARTUR SITEK, an entrepreneur conducting a business activity under the business name Sitek Engineering – Andrzej Sitek, entered into the Central Register and Information on Business Activity conducted by the minister competent for economy and maintaining the Central Register and Information on Business Activity, European Union VAT Identification Number PL7411926197, REGON no. 380199990, ul. Stanisława Filipkowskiego 15/16, 81-578 Gdynia, Poland.

Section 2 SELLER’S CONTACT DETAILS

 1. Postal address: ul. Stanisława Filipkowskiego 15/16, 81-578 Gdynia, Poland
 2. E-mail address: hello@sitek.rocks
 3. Phone number: +48 606 654 722

Section 3 TECHNICAL REQUIREMENTS

 1. An active e-mail account and a device with Internet access and a web browser supporting:
  • cookie files
  • JavaScript

  are necessary for the correct creation of the Account and its correct functioning.

Section 4 ACCOUNT

 1. The Buyer creates an Account voluntarily.
 2. The Account provides the Buyer with additional options, such as: reviewing the order history of orders placed by the Buyer at the Shop, checking the order status or editing his/her data independently.
 3. To create an Account the Buyer needs to fill out a proper form at the Shop.
 4. The creation of the Account entails the conclusion of the contract for an unspecified term between the Buyer and the Seller relating to management of the Account on the terms specified in these Terms and Conditions.
 5. The Buyer can delete the Account at any time without incurring any costs.
 6. In order to delete the Account, the Buyer should send a resignation to the following e-mail address: hello@sitek.rocks. As a result the Account will be deleted and the contract relating to management of the Account will be terminated.

Section 5 COMPLAINTS

 1. Complaints about functioning of the Account should be addressed to the following e-mail address: hello@sitek.rocks.
 2. The Seller will review the complaint within the period of 14 days.OUT-OF-COURT COMPLAINT AND REDRESS MECHANISM
 3. In case where the complaint procedure fails to bring the expected results, the Consumer may use, i.a.:
  1. assistance of competent European Consumer Centre of the EEC-Net. Centres provide Consumers with information about their rights and assist in solving individual problems with cross border transactions. The assistance of Consumer Centres is free of charge by default.
   A list of Consumer Centres competent for each country can be found at: https://konsument.gov.pl/eck-w-europie/;
  2. Online Dispute Resolution (ODR) developed by the European Commission, available at: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN.
 4. Furthermore, the following support options are available in the Republic of Poland:
  1. mediations conducted by the locally competent Regional Trade Inspector, to whom an application for mediation should be directed. The proceedings are free-of-charge by default. A list of Inspectorates can be found at: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. assistance of the locally competent permanent consumer court of arbitration operating with the Regional Trade Inspector, where an application for a review before the arbitration court should be submitted. The proceedings are free-of-charge by default. The list of courts is available at the following address: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. free-of-charge assistance of the municipal or poviat consumer advocate.

Section 6 PERSONAL DATA

 1. Controller of personal data provided by the Buyer when using the Account is the Seller. Detailed information on the processing of personal data by the Seller – including other purposes and grounds for data processing, as well as on data recipients – can be found in the Privacy Policy available in the Shop – due to the principle of transparency contained in the General Data Protection Regulation of the European Parliament and of the Council on data protection – “GDPR”.
 2. The objective of processing Buyer’s data is to maintain the Account. A basis for processing personal data in this case is a service agreement or activities taken upon request of the Buyer aiming at concluding such an agreement (point (b) of Article 6(1) of the GDPR) as well as a legitimate interest of the Seller consisting in processing data in order to establish, exercise or defend possible claims (point (f) of Article 6(1) of the GDPR).
 3. The provision of data by the Buyer is voluntary, but at the same time necessary to maintain the Account. Failure to provide data means that the Seller will not be able to provide the service consisting in maintaining the Account.
 4. The Buyer’s data will be processed until:
  1. the Account is deleted by the Buyer or the Seller at the Buyer’s request
  2. the Buyer or the Seller ceases to be able to exercise claims related to the Account;
  3. the Buyer’s objection to the processing of their personal data is accepted – if the processing was based on the legitimate interest of the Seller

  – depending on what is applicable in a given case and what happens latest.

 5. The Buyer has the right to request:
  1. access to their personal data,
  2. their rectification,
  3. their deletion,
  4. restriction of processing,
  5. transfer of data to another controller
   and the right to:
  6. object to processing of data at any time on grounds relating to a specific situation of the Buyer – to processing of personal data concerning the data subject, based on point (f) of Article 6(1) of the GDPR (i.e. on legitimate interests pursued by the controller).
 6. In order to exercise his/her rights, the Buyer should contact the Seller.
 7. If the Buyer considers that their data is processed illegally, the Buyer may lodge a complaint with the President of the Personal Data Protection Office.

Section 7 RESTRICTIONS

 1. The Buyer is forbidden to provide content of illegal nature.
 2. The contract relating to management of the Account is concluded in English.
 3. In the case of any substantial reasons which are referred to in subsection 4, the Seller has the right to change the present Account Terms and Conditions.
 4. The substantial reasons referred to in subsection 3 are as follows:
  1. the need to adapt the Shop to the provisions of the law applicable to the Shop’s activity
  2. improving safety of the services provided
  3. changes in the functionality of the Account which require modifications in of the Account Terms and Conditions
 5. The Buyer will be informed about the planned changes in the Account Terms and Conditions via an e-mail sent to the address assigned to the Account at least 7 days before they come into force.
 6. If the Buyer does not accept the planned changes, he/she should inform the Seller about that fact by sending an e-mail to the Seller’s e-mail address hello@sitek.rocks. This will result in termination of the contract relating to the management of the Account on the date when the planned changes come into force or before that date, if demanded by the Buyer.
 7. If the Buyer accepts the planned changes before the date of its entry into force, it is assumed that he/she accepts them. However it does not prevent him/her from terminating the contract in the future.
 8. Any dispute arising between the Seller and the Buyer who is not the Consumer will be submitted to the court competent for the Seller’s registered office.
 9. Any contract concluded on the basis of these Terms and Conditions is governed by the provisions of the Polish law, provided that this choice does not result in a situation where the Consumer loses protection afforded to him/her based on mandatory provisions of law, which would apply if this law was not selected. In such cases the provisions most favourable to the Consumer shall prevail.